Poskytované služby

Poskytované služby

Veřejné odkupy akcií

Nabízíme znalecké posudky na ocenění hodnoty účastnických cenných papírů pro účely:


Nabídek převzetíNabídky převzetí upravuje zákon č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Nabídkový dokument musí schválit Česká národní banka, přičemž posuzuje, zda je výše protiplnění v souladu se zákonem o nabídkách převzetí. Stanovená cena musí být přiměřená hodnotě účastnických cenných papírů. Podle §43 a §44 výše uvedeného zákona může Česká národní banka v případě povinné nabídky převzetí vyzvat navrhovatele k předložení znaleckého posudku k doložení přiměřenosti navrhovaného protiplnění.
Pro tyto účely nabízíme vypracování znaleckého posudku, který respektuje metodiku vytvořenou Komisí pro cenné papíry (jednatel znaleckého ústavu Expert Group Ing. Tomáš Buus Ph.D. je iniciátorem a spoluautorem první verze této metodiky, která z převážné většiny zůstala nezměněna dodnes).

Veřejných návrhů na koupi nebo směnu účastnických cenných papírůPožadavky spojené s veřejnými návrhy na koupi nebo směnu účastnických cenných papírů upravuje zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (§322 a následující). Dle tohoto ustanovení se návrh na odkoupení nebo směnu účastnických cenných papírů vydaných akciovou společností činní formou veřejného návrhu smlouvy.  Činí-li se veřejný návrh smlouvy proto, že tak ukládá zákon (tzn. jedná-li se o povinný veřejný návrh smlouvy), musí být přiměřenost protiplnění doloženo posudkem znalce. Jsou-li cenné papíry, které jsou předmětem veřejného návrhu smlouvy obchodovány na evropském regulovaném trhu, předloží navrhovatel návrh veřejného návrhu smlouvy České národní bance a doloží přiměřenost výše protiplnění nabízeného za každý účastnický cenný papír. Znalecký posudek není v tomto případě zákonem přímo vyžadován (dle §330), nicméně pro řádné odůvodnění přiměřenosti protiplnění je v praxi často nezbytný.

Nuceného přechodu akcií (squeeze-out)


Právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů (tzv. squeeze-out) je upraven §375 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích (dříve 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník jako “právo výkupu účastnických cenných papírů”). Jedná se o situaci, kdy je hlavní akcionář společnosti oprávněn svolat valnou hromadu, která rozhodne o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů na jeho osobu. Výši protiplnění, která má být oprávněným osobám vyplacena, určuje valná hromada, přičemž přiměřenost tohoto protiplnění dokládá hlavní akcionář znaleckým posudkem dle §376 zákona a o obchodních korporacích. Tento posudek není dle §391 odst. 1 vyžadován v případě, kdy jsou účastnické cenné papíry přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. Česká národní banka však v tomto případě posuzuje, zda je navrhovaná výše protiplnění řádně zdůvodněna, k čemuž opět nejlépe slouží znalecký posudek.