Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

podniku, koncernu nebo jeho části

Zpracováváme znalecké posudky na stanovení hodnoty podniků a koncernů nebo jejich částí, a to včetně aktiv a pasiv podniků, jejich prodeje či nájmu. Oceňování koncernů je naší specialitou, Ing. Tomáš Buus, Ph.D. je autorem první české publikované metodiky k oceňování koncernů. Tato metodika navíc nalezne přímé využití při transakčním oceňování (pro prodej a koupi podniku či obchodního podílu). Můžeme rovněž stanovit hodnotu obchodních podílů či účastí v podniku nebo jeho majetku a závazků.

Pro stanovení hodnoty podniku používáme metodu výnosovou, nákladovou či porovnávací, a to dle typu oceňovaného podniku. Pro určení tržní hodnoty postupujeme dle mezinárodních oceňovacích standardů.

Podniky oceňujeme zejména v těchto případech:

  • podniky jsou součástí přeměny – tzn. fúze, rozdělení, změna právní formy, převod jmění na společníka,
  • podnik je předmětem nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti,
  • převod podniku mezi spřízněnými osobami,
  • doložení přiměřenosti protiplnění při squeeze-outech a nabídkách převzetí,
  • dědické či darovací řízení,
  • insolvenční řízení.