Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

nemovitostí a práv k nemovitostem

Znalecké posudky či odborná stanoviska poskytujeme jak na oceňování nemovitostí (např. stavby, byty, pozemky, inženýrské sítě), tak na související práva k nemovitostem (zástavy, věcná břemena).

Znalecké posudky na ocenění nemovitosti mají za cíl zjistit buď její tržní hodnotu (tzn. obvyklou cenu) nebo hodnotu zjištěnou (tzn. administrativní cenu), v odůvodněných případech též užitnou hodnotu (hodnota užitků z tohoto majetku pro jeho vlastníka stávajícího či potenciálního). Pro stanovení tržní hodnoty nemovitosti používáme dle druhu dané nemovitosti metodu porovnávací, výnosovou nebo nákladovou. Vycházíme z mezinárodních oceňovacích standardů a ze zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb., případně provádíme ocenění nemovitosti podle prováděcí vyhlášky k zákonu o oceňování.

Oceňování nemovitostí či práv k nemovitostem je zpravidla zapotřebí pro tyto účely:

  • výpočet daně z převodu nemovitostí, darovací daně či dědické, prodej nemovitosti či majetkové vypořádání,
  • exekuční či insolvenční řízení,
  • stanovení obvyklého nájemného nemovitosti,
  • stanovení hodnoty zástavního práva (např. při čerpání úvěru),
  • stanovení hodnoty věcného břemene,
  • soudní spory např. ve věcech předkupního práva či obvyklého nájemného.