Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

nehmotného majetku

Nabízíme oceňování nehmotného majetku, kam spadá zejména know-how, licence, práva, ochranné známky, patenty, software, aj.

Ocenění nehmotného majetku či práv duševního vlastnictví je většinou nezbytné v případech, kdy je tento majetek předmětem nepeněžitého vkladu, převodu (koupě či prodej) nebo dědického, darovacího či insolvenčního řízení.

Při oceňování nehmotného majetku pracujeme v souladu s mezinárodními oceňovacími standardy a vhodnou metodu k ocenění volíme dle definovaného užitku, který z vlastnictví daného nehmotného aktiva (např. ochranné známky) plyne. Dle situace to potom může být metoda nákladová, výnosová či porovnávací. V určitých případech, a pokud to účel ocenění vyžaduje, postupujeme při oceňování nehmotného majetku dle zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb.