Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňování

hmotného majetku

Nabízíme vypracování znaleckých posudků na ocenění všech samostatných movitých věcí (hmotného majetku), jako jsou např. dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, technologické celky, výpočetní technika apod. Cílem ocenění hmotného majetku je zpravidla zjištění jeho tržní hodnoty (tedy obvyklé ceny), alternativou však v důvodných případech může být i užitná hodnota (hodnota užitků z tohoto majetku pro jeho vlastníka stávajícího či potenciálního). Postupujeme vždy v souladu s příslušnými znaleckými standardy.

Pro oceňování hmotného majetku standardně používáme metodu porovnávací či nákladovou. Rozhodnutí o tom, jakou metodu pro dané ocenění použijeme, je závislé především na typu oceňovaného majetku – jeho ocenění musí co nejlépe vystihnout jeho hodnotu.

Ocenění movitých věcí je většinou potřeba pro tyto účely:

  • soudní spory
  • daňové účely
  • převody majetku
  • uzavírání leasingových smluv
  • zřízení zástavního práva
  • vložení nepeněžitého vkladu do majetku společnosti.