Poskytované služby

Poskytované služby

Oceňovaní

finančního majetku

Máme dlouholeté zkušenosti při zpracovávání znaleckých posudků na určení hodnoty:

akcií


Ocenění akcií provádíme především pro účely:

 • převodu majetku mezi propojenými osobami dle §255 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • squeeze-outu, tzn. nuceného přechodu účastnických cenných papírů dle §375 zák. č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích
 • doložení přiměřenosti ceny při vzetí akcií z oběhu na základě losování podle §530 zák. č.  90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • využití práva na odkoupení podle §89 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • veškerých povinných veřejných návrhů smlouvy podle §327 a násl. zákona č. 90/2012, Sb., o obchodních korporacích
 • nuceného přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře podle §375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • dědického řízení či vypořádání spoluvlastnictví, potažmo vypořádání společného jmění manželů

ostatních cenných papírů a finančních derivátů


Kromě akcií nabízíme ocenění také veškerých ostatních cenných papírů, kterými jsou jak dluhopisy, podílové listy, listinné kupóny, opční listy, směnky a šeky, kmenové listy atd.; tak finanční deriváty (opce, futures, swapy, FRA (Forward Rate Agreement)).

Účelů a důvodu pro ocenění ostatních cenných papírů a finančních derivátů může být opravdu mnoho. Jedná se zejména o:

 • daňové důvody (v případě transferových cen)
 • squeeze-outy
 • ocenění pro investiční a podílové fondy (jedná-li se o neobchodované cenné papíry či deriváty)
 • doložení obvyklé ceny pro účely zjištění jednání s péčí řádného hospodáře


obchodních a vypořádacích podílůHlavními důvody pro vypracování znaleckého posudku na ocenění obchodního podílu bývá např. jeho zástava dle  zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dědické řízení či vypořádání spoluvlastnictví, potažmo vypořádání společného jmění manželů.

obchodního majetku a jměníNabízíme znalecké posudky, které ukládá zákon o přeměnách obchodních společností a družstev č. 125/2008 Sb. Dle tohoto zákona je nutné zpracovat znalecký posudek na ocenění obchodního jmění společnosti v případech související s přeměnou společnosti, jako je:

 • fúze sloučením nebo splynutím,
 • vnitrostátní fúze,
 • rozdělení se vznikem nových společností,
 • rozdělení sloučením společností,
 • rozdělení odštěpením společností,
 • převod jmění na společníka,
 • změna právní formy společnosti.

Jmění nebo jeho část oceňujeme pro tyto účely tržní hodnotou (obvyklou cenou), případně včetně stanovení odložené daně.


pohledávek


Nabízíme vypracování znaleckých posudků v souvislosti s řízením pohledávek, tedy např. při jejich postoupení (cesi) či prodeji. V těchto případech se zjišťuje tržní cena pohledávky a hodnotí se její likvidita. Standardními metodami, které pro tyto znalecké posudky používáme, jsou založené na analýze bonity dlužníka, kterou lze v závislosti na hodnotě oceňované pohledávky provést metodami, jejichž náročnost a cena odpovídá významu pohledávky: od skóringu až po simulaci ratingu v souladu s ratingovými metodikami předních ratingových agentur.

Dále zpracováváme ocenění pohledávek pro účely úplatného převodu majetku mezi spřízněnými osobami dle §255 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích nebo pro účely nepeněžitého vkladu pohledávky.

S oceňováním pohledávek i stanovením bonity také přímo souvisí další naše služby: stanovení obvyklého úroku, úplaty za převzetí ručení či poskytnutí jiného zajištění (zástavy, zajišťovacího převodu práva), a to pro široké spektrum účelů od finanční asistence až po soudní spory.