Poskytované služby

image image

„U všech služeb zaručujeme vysokou kvalitu s odpovídající odborností.“

Poskytované služby

Kdy nás budete potřebovat?

 • koupě či prodej podniku nebo části podniku
 • koupě či prodej souboru akcií a obchodních podílů – ať již většinových (majoritních) či menšinových (minoritních) – ve společnostech s ručením omezeným, komanditních společnostech, družstvech i veřejných obchodních společnostech
 • obvyklé nájemné při nájmu podniku
 • stanovení úplaty za převzetí ručení
 • nepeněžitý vklad do základního kapitálu, včetně vkladů při založení SE (Societas Europea)
 • dědické řízení
 • vypořádání společného jmění manželů
 • fúze, rozdělení: ocenění jmění, zpráva o fúzi
 • soudní spory: škoda a ušlý zisk, poškození dobrého jména, hospodářská soutěž (zneužití monopolního postavení, margin squeeze, apod.),
 • posuzování ekonomických aspektů hospodářské kriminality
 • veřejné odkupy: squeeze-outy, nabídky převzetí, stažení akcií z trhu
 • transferové ceny (§ 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů): úroky z půjček, obvyklé nájemné, úplata za ručení, prodeje majetku, služby, zboží
 • purchasing price allocation (alokace kupní ceny při koupi podniku) podle IFRS
 • stanovení reálné hodnoty podle zákona o účetnictví – pro konsolidace, vklady či prodeje podniku, fúze či rozdělení
 • stanovení reálné hodnoty pro účely zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a jeho prováděcí vyhlášky č. 244/2013 Sb. o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech
 • zpráva o vztazích
 • dobrovolné a nedobrovolné dražby, exekuce, rozhodování o likvidaci, konkurzu a reorganizaci, oceňování pro insolvenční účely
 • revize a oponentury znaleckých posudků ve všech shora uvedených případech