Kvalifikace

Kvalifikace

Oprávnění znaleckého ústavu

Expert Group je znaleckým ústavem jmenovaným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti č. j. 30/2012-0SD-SZN/18 ze dne 16. srpna 2012 pro obor ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro:

 • oceňování movitých věcí,
 • oceňování nemovitostí – staveb, bytů, pozemků, inženýrských sítí, aj. a oceňování práv k nemovitostem – zástav, břemen, aj.,
 • oceňování nehmotného majetku – know-how, licencí, práv, ochranných známek, patentů, software, aj.,
 • oceňování finančního majetku – cenných papírů a finančních derivátů, obchodních a vypořádacích podílů, obchodního majetku a jmění, pohledávek aj.,
 • oceňování podniků a koncernů, částí podniků, práv k podnikům, aktiv a pasiv podniků, prodeje a nájmu podniků,
 • oceňování ručení a dalších zajišťovacích instrumentů, stanovování výše škody a ušlého zisku,
 • posuzování a přezkoumávání přeměn obchodních společností a družstev – fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy z ekonomického hlediska,
 • posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen, zpráv a dalších skutečností podle obchodního zákoníku a zákona o přeměnách obchodních společností a družstev z ekonomického hlediska,
 • oceňování nepeněžitých vkladů podle obchodního zákoníku,
 • stanovení reálné hodnoty pro účely zákona o účetnictví, stanovení převodních (transferových) cen mezi spojenými osobami pro daňové účely, ekonomické a finanční rozbory,
 • oceňování v oblasti ekologických škod, nákladů na sanaci znečištění a odstranění ekologických zátěží; ekonomické souvislosti ochrany životního prostředí,
 • posuzování ekonomických aspektů nekalosoutěžního jednání, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Samozřejmě postupujeme také v souladu s novými předpisy, tzn. podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.